Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà, đã được VIETSUM (VCQC) thực hiện tại công trình nhà xưởng Công ty TNHH Em-tech Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, vào tháng 06/2023.

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023
Hình ảnh: Tổng thể công trình; Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng (sau đây gọi là đánh giá an toàn công trình) là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng…trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

(Căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2021)

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023
Hình ảnh: Kiểm tra; Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023

Trình tự đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà tại VIETSUM (VCQC)

Bước 1: Khảo sát đánh giá sơ bộ: Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

 – Thu thập, kiểm tra hồ sơ hoàn công của cấu kiện, kết cấu, bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình cần kiểm định. Quan sát trực quan hiện trường những hư hỏng mới phát sinh và nhưng hư hỏng đã sửa chữa để đánh giá tình trạng của công trình, kiểm định kết cấu công trình.

 – Lập đề cương kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định kết cấu trình Chủ đầu tư phê duyệt.

 – Lập dự toán các đơn giá kiểm đinh chất lượng công trình, kiểm định kết cấu trình Chủ đầu tư phê duyệt.

 Bước 2: Khảo sát kiểm tra đánh giá chi tiết: Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

– Thực hiện kiểm tra đánh giá hiện trạng của cấu kiện, kết cấu, toàn bộ công trình, hạng mục công trình để xác định các chỉ tiêu thông số kỹ thuật tại hiện trường công trình.

 Bước 3: Thực hiện thí nghiệm kiểm tra: Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

 – Thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng cấu kiện, kết cấu công trình, kiểm định kết cấu. Công tác thí nghiệm có thể thực hiện ngay trên cấu kiện kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hoại hoặc phương pháp lấy mẫu trực tiếp tại hiện trường.

Bước 4: Lập bảng phân tích số liệu, đánh giá kết quả: Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

– Lập bảng phân tích kết quả số liệu đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình. 

– Kiểm tra, lập mô hình tính toán kiểm tra theo kết quả số liệu thí nghiệm, đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.

– Đánh giá tổng hợp nhằm xác định khả năng làm việc của đối tượng cần kiểm định và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.

Bước 5: Lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng: đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

– Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng: sẽ trình bày mục đích kiểm định; Mô tả hạng mục công trình kiểm định, phụ lục hình ảnh kiểm định, kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, tình trạng hư hỏng của công trình (nếu có), đưa ra kết luận và kiến nghị giải pháp gia cố, bảo trì công trình sau khi đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà;

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023
Hình ảnh: Báo cáo kết quả Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà 2023

VIETSUM (VCQC): có nhiều năm kinh nghiệm với danh sách nhiều công trình nhà xưởng thực hiện công tác kiểm định đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, kiểm định nhà xưởng; đánh giá theo hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các văn bản quy phạm hiện hành, tuân thủ pháp lý trong hoạt động xây dựng, đánh giá an toàn công trình tòa nhà, đem lại sự hài lòng cho khách hàng các công trình nhà xưởng và công trình công nghiệp.

Chi phí đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; kiểm định đánh giá an toàn công trình tòa nhà; Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

  1. Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có).
  2. Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.
  3. Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).
  4. Các chi phí khác có liên quan.(Căn cứ ‘’ Điều 18. Chi phí đánh giá an toàn công trình’’Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành ngày 25 tháng 08 năm 2021)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM-VCQC có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc công trình, cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng phục vụ tốt công tác kiểm định đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, đánh giá an toàn công trình tòa nhà. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

Viết một bình luận