Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024./ Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the upstairs floor structure to Install additional storage racks on the factory upstairs floor 2024.

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024.

Bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu tác giả”

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Tổng thể công trình Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

Giữa quý I/2024; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) hoàn thành công tác Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng; Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình;/

Công tác kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng thực hiện tại “Công ty TNHH Green Planet Distribution Centre”, Hạng mục “SÀN F3 NHÀ XƯỞNG”,  Địa điểm: Lô A3-1, Khu A3, Đường D2 & N2 Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết giữa Công ty TNHH Green Planet Distribution Centre và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM(VCQC);/

Mid-first quarter of 2024; VIETSUM (VCQC) completed the Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the upstairs floor structure to Install additional storage racks on the factory upstairs floor; Calculate and check the load-bearing capacity and safety of the project’s structure.

At “Green Planet Distribution Centre Company Limited”, Items “F3 FLOOR OF WORKSHOP”, Location: Lot A3-1, Area A3, Road D2 & N2, Tan Phu Trung Industrial Park, Cu Chi District, Ho Chi Minh City; signed between Green Planet Distribution Centre Company Limited and VIETSUM (VCQC);

Mục tiêu kiểm định / Inspection target:

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng./ Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the upstairs floor structure to Install additional storage racks on the factory upstairs floor.

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: (Before)-(After) Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

Hình ảnh: Hệ thống kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng./ Picture: Racking system on the factory upstairs floor.

Cơ sở thực hiện: Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng / Basic For Implementation:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./ With reference to the Building Law No. 50/2014/QH13 dated 01/01/2015 of the Republic of socialist Vietnam.
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng./ With reference to the Building Law No. 62/2020/QH14 dated 01/01/2021 of the Republic of socialist Vietnam on amendments to construction law.
 • Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng./ With reference to the Decree No. 06/2021/NĐ-CP dated 26/01/2021 of the Government on elaborating on implementation of several regulations on quality management, construction and maintenance of construction works.
 • TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động./ TCVN 2737:2023: Loads and actions.
 • TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế./ TCVN 5574:2018: Concrete and reinforced concrete structures – Design standard.
 • TCVN 9381:2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà./ TCVN 9381:2012: Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structure.
 • Các quy phạm hiện hành có liên quan./ Relevant current regulation.
Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Báo cáo kết quả Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

Nội dung kiểm định: Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng / Content For Inspection:

 1. Xác định hiện trạng kiến trúc và kết cấu công trình./Identify the current state of architectural and structural of works.
 2. Kích thước hình học cấu kiện./Geometrical dimension of components.
 3. Kiểm tra cường độ bê tông sàn./Inspection of upstairs floor concrete strength.
 4. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép./Inspection of quantity and diameter of reinforcement of upstairs floor.
 5. Kiểm tra độ võng dầm, sàn./Inspection of floor, beam’s deflection.
 6. Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình./Calculating and checking the bearing capacity, the safety of the items structure.

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Trắc đạc Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Thí nghiệm Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Xử lý mẫu Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

VIETSUM (VCQC) được Tổ chức chứng nhận ISOQ Việt Nam đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Công nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo số: HAN-00045383 của Sở Xây Dựng Hà Nội và số: HCM-00045383 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng hoạt động chuyên ngành xây dựng;

VIETSUM (VCQC) has been evaluated and confirmed by ISOQ Vietnam Certification Organization to be consistent with the requirements of ISO 9001:2015 standards; has been recognized with a certificate of construction activity capacity under number: HAN-00045383 of the Hanoi Department of Construction and number: HCM-00045383 of Ho Chi Minh City Department of Construction in accordance with specialized construction functions.

Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: ISO 9001:2015 Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Năng lực tổ chức Kiểm định kết cấu bê tông dầm sàn nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu sàn phục vụ lắp thêm kệ chứa hàng trên sàn lầu nhà xưởng 2024

VIETSUM (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng có năng lực thực hiện rất nhiều công tác kiểm định kết cấu công trình – đánh giá an toàn công trình xây dựng trên khắp cả nước, có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên thí nghiệm; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích cấu tạo kết cấu công trình, kiểm thử cấu tạo vật liệu xây dựng theo hệ thống Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn Labs….của rất nhiều công trình nhà xưởng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

VIETSUM (VCQC) is a construction quality inspection company with a lot of experience in inspection of construction structures – Evaluate the safety of construction projects across the country, with a team of engineers, architects, and testing technicians.

VIETSUM (VCQC) has extensive experience in evaluating and analyzing construction structures and testing construction materials according to the system of Vietnamese Construction Standards and Regulations, Labs standards….for many factory projects. Contact us at Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

#Kiểm_định_kết_cấu_bê_tông, #Xác_định_khả_năng_chịu_lực_của_kết_cấu, #Kết_cấu_sàn

#Kiem_dinh_ket_cau_be_tong, #Xac_dinh_kha_nang_chiu_luc_cua_ket_cau, #Ket_cau_san

Viết một bình luận