Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024./ Inspection and assessment of the quality of the workshop’s steel structures; Check the bearing capacity and safety of the workshop’s steel frame structures 2024;

‘’Bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu tác giả”

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

Đầu quý I/2024; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) hoàn thành công tác kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép của nhà xưởng; xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép của nhà xưởng./

Beginning of the first quarter of 2024; VIETSUM (VCQC) has completed the inspection and assessment of the quality of the workshop’s steel structures; Determine the current quality, calculate and check the bearing capacity and safety of the workshop’s steel frame structure.

Tại “Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ”, Hạng Mục “Khung Tháp Chịu Lực (Bao Quanh Silo & Hệ Thống Chế Biến Thức Ăn) – Nhà Máy Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản An Mỹ”,  Địa Điểm: Lô A4-1, Cụm Công Nghiệp Phú Hòa, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang; Ký Kết Giữa Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ Và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Vietsum(VCQC);/

At “ An My Fish Joint Stock Company “, Items “ Steel Tower Frame (Surrounding Silo & Food Processing System) – An My Seafood Food Processing Factory”, Location: Lot A4-1, Phu Hoa Industrial Cluster, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province; Signing an agreement between An My Fish Joint Stock Company and VIETSUM (VCQC);

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Báo cáo Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

Mục tiêu kiểm định / Inspection target:

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép của nhà xưởng; xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép của nhà xưởng./ Inspection and assessment of the quality of the workshop’s steel structures; Determine the current quality, calculate and check the bearing capacity and safety of the workshop’s steel frame structure.

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Khung tháp Chịu Lực; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

Hình ảnh: “Khung Tháp Chịu Lực (Bao Quanh Silo & Hệ Thống Chế Biến Thức Ăn) – Nhà Máy Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản An Mỹ”; Qui mô khung tháp máy: 07 tầng, mái tôn; nằm trong nhà xưởng sản xuất. Đặc điểm hiện trạng kiến trúc và kết cấu khung tháp: Móng cọc, cổ cột, đà và nền bằng bê tông cốt thép. Khung cột thép, dầm thép, sàn thép tấm. Kèo mái, xà gồ mái bằng thép, mái tôn kliplock./ Picture: Steel Tower Frame (Surrounding Silo & Food Processing System) – An My Seafood Food Processing Factory”; Scale of steel tower frame: 07 floors, corrugated iron roof; located in the workshop. Characteristics of the current architectural and structural status of the tower frame: Pile foundations, column collars, beams and reinforced concrete foundation. Steel column frame, steel beam, steel plate floor. Roof trusses, steel roof purlins, kliplock corrugated iron roofs.

Cơ sở thực hiện: Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép của nhà xưởng; xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép của nhà xưởng / Basic For Implementation:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./ With reference to the Building Law No. 50/2014/QH13 dated 01/01/2015 of the Republic of socialist Vietnam.
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng./ With reference to the Building Law No. 62/2020/QH14 dated 01/01/2021 of the Republic of socialist Vietnam on amendments to construction law.
 • Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng./ With reference to the Decree No. 06/2021/NĐ-CP dated 26/01/2021 of the Government on elaborating on implementation of several regulations on quality management, construction and maintenance of construction works.
 • TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động./ TCVN 2737:2023: Loads and actions.
 • TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế./ TCVN 5574:2018: Concrete and reinforced concrete structures – Design standard.
 • TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế./ TCVN 5575:2012: Steel structures – Design standards.
 • TCVN 9381:2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà./ TCVN 9381:2012: Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structure.
 • Các quy phạm hiện hành có liên quan./ Relevant current regulation.
Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Trắc đạc kết cấu thép; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

Nội dung kiểm định: Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép của nhà xưởng; xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép của nhà xưởng / Content For Inspection:

 1. Xác định hiện trạng kiến trúc và kết cấu công trình./ Identify the current state of architectural and structural of works.
 2. Kích thước hình học cấu kiện./ Geometrical dimension of components.
 3. Kiểm tra liên kết bu lông./ Inspection of bolt tightening.
 4. Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép./ Inspection of quality and strength of steel structure materials.
 5. Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình./ Calculating and checking the bearing capacity, the safety of the items structure.

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Thí nghiệm kết cấu thép; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Kiểm tra kết cấu thép; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Đo đạc kết cấu thép; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

VIETSUM (VCQC) được Tổ chức chứng nhận ISOQ Việt Nam đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Công nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo số: HAN-00045383 của Sở Xây Dựng Hà Nội và số: HCM-00045383 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng hoạt động chuyên ngành xây dựng;

VIETSUM (VCQC) has been evaluated and confirmed by ISOQ Vietnam Certification Organization to be consistent with the requirements of ISO 9001:2015 standards; has been recognized with a certificate of construction activity capacity under number: HAN-00045383 of the Hanoi Department of Construction and number: HCM-00045383 of Ho Chi Minh City Department of Construction in accordance with specialized construction functions.

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: Năng lực xây dựng; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024
Hình ảnh: ISO 9001:2015; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình kết cấu thép nhà xưởng; kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn kết cấu khung thép nhà xưởng 2024

VIETSUM (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng có năng lực thực hiện rất nhiều công tác kiểm định kết cấu công trình – đánh giá an toàn công trình xây dựng trên khắp cả nước, có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên thí nghiệm; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích cấu tạo kết cấu công trình, kiểm thử cấu tạo vật liệu xây dựng theo hệ thống Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn Labs….của rất nhiều công trình nhà xưởng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam.

VIETSUM (VCQC) is a construction quality inspection company with a lot of experience in inspection of construction structures – Evaluate the safety of construction projects across the country, with a team of engineers, architects, and testing technicians;

VIETSUM (VCQC) has extensive experience in evaluating and analyzing construction structures and testing construction materials according to the system of Vietnamese Construction Standards and Regulations, Labs standards….for many factory projects. Contact us at Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam.

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597